1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018-2019

 • Přihláška ke studiu se podává řediteli školy do 1. 3. 2018 osobně nebo poštou. 
 • Po tomto termínu obdrží zákonný zástupce uchazeče poštou pozvánku k přijímací zkoušce se základními informacemi, s kritérii přijímacího řízení, s předpokládaným počtem přijatých uchazečů a registračním číslem, pod kterým bude uchazeč veden.
 • Přihlášku je možné stáhnout si také z našich školních webových stránek, v záložce – pro zájemce – přijímací řízení 
 • Do 1. kola přijímacího řízení může uchazeč podat celkem dvě přihlášky.
 • V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen.
 • Na přihlášku je nutné u oboru Rybář a Rybářství  nechat potvrdit zdravotní způsobilost od lékaře. Musí zde být uvedena formulace: „Uchazeč je způsobilý ” nebo formulace „Uchazeč je schopen studia“. Bez této formulace nemůže být přihláška přijata a bude vrácena k doplnění.
 • Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.
 • Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Pokud tato lhůta uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

 

Termíny jednotné přijímací zkoušky:
 čtvrtek 12. dubna a pondělí 16. dubna 2018.

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky:
čtvrtek 10. května a pátek 11. května.

 

Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená - již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.

 

Kritéria jednotlivých oborů studia

Maturitní obor

Učební obor

Nastavbové studium

 

Přihlášky ke studiu

Denní studium

Nástavbové studium

 

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g školského zákona

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na naší škole slouží zápisový lístek - netýká se nástavbového studia. Ten odevzdá řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn.
Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole nejpozději do 1. března. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.
Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek. Zápisový lístek je opatřen otiskem razítka a podpisem pověřeného zaměstnance školy nebo krajského úřadu.

Odvolání proti nepřijetí

Nepřijatým uchazečům se oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. Při nedoručení se ukládá rozhodnutí o nepřijetí u provozovatele poštovních služeb (po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené) a nemění se lhůta 3 pracovních dnů pro případné odvolání (§ 60 odst. 18 a 19 školského zákona).

Krajský úřad zveřejňuje přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání (po 1. kole přijímacího řízení), a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Přijímací řízení upravuje:

Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění

 

 

Vaše dotazy ohledně přihlášek a studia rádi zodpovíme

na tel.:

 • 384 758 216 (sekretariát)
 • 384 758 223 (ZŘ TV)

e- mailu:

Informace o škole na: www.ssrv.cz

 

Ing. A. Vondrka, Ph.D.
ředitel školy

Kalendář akcí

POÚTSTČTSONE
                                          
Změny v rozvrhu

Obory studia

Maturitní obor

Učební obor

Nastavbové studium

Služby pro veřejnost

 • Turistické ubytování v domovech mláděže
 • Pronájem autobusu MB + VW
 • Nabídka stravování
>> více

Kontakty

Táboritská 941/II
379 01 Třeboň

TELEFON: 384 721 216
EMAIL: info@ssrv.cz
FAX: 384 724 401
ID datové schránky: rhkyuzm

Partneři školy

bioproESFlogo ropmšmtdíla rožmberkůuniv 2ubytování

Kontakty

Střední škola rybářská
a vodohospodářská
Jakuba Krčína, Třeboň

Táboritská 941/II, 379 01 Třeboň

Email: info@ssrv.cz

Fax: 384 724 401, 384 758 232
Telefon: 384 721 216

Mapa
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím