Telefon 384 721 216
Velikost písma

1.7.2023 - 31.8.2023 - Letní prázdniny

23.6.2023 - Pedagogická rada za II. pololetí

5.6.2023 - 7.6.2023 - Praktická část ZZ - Závěrečné zkoušky učebního oboru 41-53-H/01 Rybář

14.6.2023 - 15.6.2023 - Ústní část ZZ – 3. A, 3. B - Závěrečné zkoušky učebního oboru 41-53-H/01 Rybář

5.6.2023 - 7.6.2023 - Sportovní kurz

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Projekty / IKAP

Projekt IKAP

NÁZEV PROJEKTU: IMPLEMENTACE KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU JIHOČESKÉHO KRAJE I

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367

 

PARTNER S FINANČNÍM PŘÍSPĚVKEM: SŠRV, TŘEBOŇ

TERMÍN REALIZACE: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

VÝŠE FINANČNÍ PODPORY PARTNERA: 1 707 245,28 Kč

PŘÍJEMCE: JIHOČESKÝ KRAJ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

https://ikap.kraj-jihocesky.cz/


UKONČENO: Výzva k podání nabídky - Vybavení pro polytechnickou výuku

Přihlásila se 1 firma AurumVet s.r.o.,  která byla vybrána na dodávku Souboru pro polní měření hydrofyzikálních vlastností půd za nabídkovou cenu Kč 123 750,- (bez DPH) a Souboru přenosné terénní stanice za nabídkovou cenu Kč 123 000,- (bez DPH).
podrobné informace

 

UKONČENO: Výzva k podání nabídky - Přístroje a zařízení pro polytechnickou výuku

Kromě vybraných firem se jiná do výběrového řízení nepřihlásila.
podrobné informace


STRUČNNÝ POPIS KLÍČOVÉ AKTIVITY PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ:

SŠRV, Třeboň je zapojena do tohoto projektu jako partner s finančním příspěvkem a podílí se na realizaci klíčové aktivity Podpora polytechnického vzdělávání. Klíčová aktivita je založena na intenzivní spolupráci mezi 15 partnerskými středními školami a spolupracujícími základními školami Jihočeského kraje. Cílem této aktivity je zvýšení zájmu o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol a prohloubení odborných kompetencí u pedagogů.

Dále je SŠRV, Třeboň částečně vybavena profesionální laboratorní a terénní měřicí a průzkumnou technikou pro sledování cest vody krajinou, jež jsou v posledních letech velmi diskutovanou součástí životního prostředí, ekologie a vodohospodářství. Ovšem mnohdy bez konkrétních závěrů. V rámci projektu tak dojde k seznámení s danou problematikou, k polytechnickému vzdělávání žáků ZŠ i SŠ, k modernizaci odborného vzdělávání, ke zvýšení matematické gramotnosti v rámci matematicko-fyzikálních výpočtů a k dovybavení profesionální technikou pro další vzdělávání. Projekt proběhne v podobě osmi projektových dnů.

 

SEZNAM PROJEKTOVÝCH DNŮ:

 1. Skrápění krajiny deštěm a tvorba povrchového odtoku z dešťové výtopy
 2. Plnění nádrže půdní vody vsakem dešťové vody a tvorba podpovrchového odtoku
 3. Plnění nádrže podzemní vody průsakem vody z půdy a tvorba podzemního odtoku
 4. Povrchový, podpovrchový a podzemní odtok jako zdroj vody v tocích a nádržích
 5. Odtok vody z krajiny sítí toků a zadržování vody v nádržích
 6. Transport splavenin v tocích a jejich ukládání v nádržích
 7. Rozpuštěné látky ve vodách
 8. Výpar vody z povrchu krajiny

 

CÍLE PROJEKTOVÝCH DNŮ:

 

 • Ukázat, jak se dešťová voda na povrchu krajiny rozdělí na část, která v krajině zůstane tím, že se vsákne do půdy a podzemí, a na část, která po povrchu krajiny odteče do toků.
 • Ukázat, jak se vsakuje dešťová voda do půdy, jak se půda vsáklou vodou plní a jak se nadbytečná půdní voda pohybuje.
 • Ukázat, jak půdní voda pomalu prosakuje do podloží, doplňuje zásobu podzemní vody a jak podzemní voda vytéká do vodních toků.
 • Ukázat, jak vzniká povodňová vlna.
 • Ukázat, jak se pohybuje voda v přírodních a v upravených tocích a jak se zadržuje v nádržích.
 • Ukázat, jak vodní eroze vymílá ornici ze svahů a jak ji vnáší do vodních toků, kde se z ní stává součást dnových sedimentů a vodního zákalu.
 • Ukázat, jak se do vody vnáší a jak se ve vodě rozpouštějí vybrané látky. Znázornit míchání a pohyb obarvených látek v tocích a v nádržích.
 • Ukázat, jak se voda výparem dostává z povrchu krajiny zpátky do atmosféry. Objasnit rozdíly mezi výparem vody z vodní hladiny, z holé půdy a z rostlin.

 

 

CÍLE PROJEKTU:

 

 • Zvýšení polytechnického vzdělávání na SŠ a ZŠ.
 • Dovybavení profesionální technikou pro sledování cest vody krajinou.
 • Spolupráce se ZŠ.
 • Navýšení informovanosti o problematice vody v krajině.
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků.
 • Vzdělávání nových potenciálních odborníků v oblasti vodohospodářství.
 • Aktivní zapojení žáků SŠ i ZŠ.

 

 

VÝSLEDKY PROJEKTU:

V rámci projektu dojde k navýšení polytechnického vzdělávání na SŠRV, Třeboň i partnerských ZŠ. Dále bude dovybavena učebna Hydrologie profesionálním zařízením, které je na školách v ČR ojedinělé a unikátní. Toto zařízená bude navíc i po ukončení projektu sloužit dále pro výuku budoucích odborníků v oblasti vodohospodářství a celkové problematiky vody v krajině.  

 

Projekt „Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I“, registrační číslo  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367“ je spolufinancován Evropskou unií.

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout