Telefon 384 721 216
Velikost písma

25.6.2024 - Nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní termín

28.6.2024 - Volno ředitele školy

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Projekty / EPR

EVROPSKÝ PLÁN ROZVOJE - 2019-2024

Cíl a zaměření školy: připravit žáky na budoucí profesní život s možným uplatněním v dalších státech EU, zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců a jejich jednotlivé kompetence v kontextu dobré praxe a kvalitativních požadavků států EU.

EPR je nezbytně součástí dlouhodobého záměru školy.

ZÁKLADNÍ CÍLE

 • Zajistit profesní rozvoj a zvyšování kvalifikace zaměstnanců SŠRV
 • Zvýšit jazykovou vybavenost pedagogů, aplikace CLIL
 • Zvýšit ICT kompetence pedagogů i žáků, využívat sdílené prostředí, připravit žáky na budoucí vysokou míru automatizace a digitalizace
 • Jmenovat projektového manažera, zajistit mu podporu ze strany vedení školy
 • Zvýšit jazykové kompetence žáků (samostatná praktická komunikace v cizím jazyce na obecná i profesní témata)
 • Udržet a rozšířit aktivity v rámci mezinárodních projektů a mobilit
 • Zvýšit počet zahraničních mobilit pracovníků a žáků školy
 • Zajistit předpoklady uplatnění žáků na evropském trhu práce

 

REALIZACE:

1A. ZVÝŠENÍ JAZYKOVÉ VYBAVENOSTI PEDAGOGŮ

Vedení školy podporuje vzdělávání zaměstnanců školy v oblasti jazykových kompetencí.

SŠRV Třeboň umožňuje jazykové vzdělávání zaměstnancům prostřednictvím jazykových kurzů pořádaných ve škole nebo přispívá na individuální jazykové vzdělávání svých zaměstnanců. Jazykové kurzy jsou financované z prostředků školy. Vedení SŠRV podporuje účast pracovníků školy na zahraničních mobilitách, kurzech a školeních. Je účelné rozšířit využití metody CLIL a s tím související proškolení dalších pedagogických pracovníků. Dobrá jazyková vybavenost je předpokladem pro navazování partnerských kontaktů v zahraničí.

CÍLOVÉ JAZYKY:

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk  

 

1B. ZVÝŠENÍ ICT KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ, ICT V JAZYCÍCH, SDÍLENÉ PROSTŘEDÍ

ICT je nedílnou součástí vzdělávacího procesu. Vedení školy spolupracuje s externí firmou na rozvoji koncepce ICT vzdělávání včetně inovací. Vedení školy si uvědomuje význam vzdělání v ICT pro budoucí uplatnění svých absolventů všech oborů v podmínkách digitalizace a automatizace výroby. Kompetence učitelů všech předmětů jsou pro dosažení tohoto cíle klíčové.

 • Zavést Office 365, využívání sdílených prostředí
 • Zajistit financování nových technologií
 • Využívat ICT ve výuce
 • Motivace zaměstnanců školy k dalšímu vzdělávání v oblasti ICT

 

1C. PROFESNÍ ROZVOJ PEDAGOGŮ, ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE

 • Rozšířit možnosti pro DVVP
 • Získávat zkušenosti a příklady dobré praxe ze zahraničí v rámci odborností
 • Umožnit mobility, odborné stáže a job-shadowing v partnerských organizacích

 

2. JMENOVAT PROJEKTOVÉHO MANAGERA PRO ZAHRANIČNÍ PROJEKTY

Vedení školy po domluvě jmenuje manažera měkkých projektů. Manažer je jmenován na zahajovací pedagogické radě s určením kompetencí.

Koordinátorem na následující období, je vzhledem ke zkušenostem a jazykovému vybavení jmenována Mgr. Jana Harazimová.

Kompetence:

 • vyhledávat vhodné projektové výzvy
 • sestavovat a řídit projektové týmy
 • sestavovat rozpočet ve spolupráci s EÚ
 • zajišťovat výběr účastníků mobilit

 

3. ZVÝŠENÍ JAZYKOVÝCH KOMPETENCÍ ŽÁKŮ (SAMOSTATNÁ KOMUNIKACE V CIZÍM JAZYCE)

Pro dosažení cíle dobrého uplatnění našich žáků na pracovním trhu v rámci EU je dobrá jazyková připravenost nezbytná.

 • Jazyková výuka zaměřená na rozvoj komunikačních dovedností a profesní témata
 • Podpora projektové činnosti a spolupráce se zahraničními školami
 • Nabídka vzdělávacích exkurzí do zahraničí
 • Cizojazyčné aktivity a přednášky v rámci mimoškolních aktivit

 

4. UDRŽENÍ A ROZŠÍŘENÍ MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ A MOBILIT

Mobility a odborné praxe v zahraničí jsou klíčové pro dosažení cíle dobrého uplatnění našich žáků na evropském trhu práce.

 • Účastnit se seminářů a dalšího vzdělávání v oblasti projektového managementu
 • Navazovat a rozvíjet úspěšné projekty Erasmus +
 • Včasně reagovat na nové výzvy k mezinárodním projektům
 • Vyhledávat nové partnery odpovídajícího zaměření
 • Aktivně se účastnit mobilit – výjezdy a pobyty žáků a mládeže v zahraničí
 • Být hostiteli pro mobility zahraničních žáků
 • Účastnit se mezinárodních projektech a mobilit pracovníků školy
 • Posílit spolupráci s partnerskými školami
 • Organizovat job-shadowing pro pedagogické pracovníky

 

5. ZAJIŠTĚNÍ PŘEDPOKLADŮ UPLATNĚNÍ NA EVROPSKÉM TRHU PRÁCE

 • Věnovat pozornost kvalitě jazykové výuky a výuky ICT
 • Připravit žáky na vysokou míru digitalizace a automatizace v akvakultuře i vodohospodářství v budoucnosti
 • Seznamovat studenty s požadavky evropského trhu práce
 • Spolupracovat se zahraničními partnery (potencionálními zaměstnavateli)
 • Nabídnout žákům možnosti zahraničních mobilit v oblasti odborného vzdělávání a poučit se z příkladů dobré praxe
 • Seznámit žáky s funkcí a výhodami Europassu
 • Zpracovat jednotky učení ECVET z oblasti rybářství a akvakultury

EPR navazuje na dlouhodobý plán rozvoje školy zpracovaný v souladu se strategií vzdělávání Jihočeského kraje. Jednou z jeho priorit je přizpůsobit vzdělávací cíle nárokům zaměstnavatelů v našem regionu i v zahraničí, a tak zajistit profesní uplatnění absolventů na českém i evropském trhu práce. Prioritami tedy jsou - rozvoj jazykových kompetencí, přizpůsobení odborného vzdělávání požadavku zaměstnavatelů, získávání zkušeností ze zahraničí a implementace poznatků do našeho vzdělávacího systému a příprava žáků na vyšší míru digitalizace a automatizace.

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout