Telefon 384 721 216
Velikost písma

25.6.2024 - Nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní termín

28.6.2024 - Volno ředitele školy

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Pro studenty / Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Činnost Školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP) je upravena prováděcím předpisem ke školskému zákonu, kterým je vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění (zejména pak novela vyhlášky č. 197/2016). Péče o žáky se SVP a žáky nadané je legislativně podpořena zejména vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění.

Ředitel školy tak zabezpečuje poskytování poradenských služeb ŠPP prostřednictvím působení výchovných poradkyň, školní metodičky prevence a školní psycholožky. Pro větší efektivitu poskytovaných služeb spolupracují v rámci školního prostředí s třídními učiteli, učiteli teoretického i praktického vyučování a také s vychovateli domova mládeže. V řešení jakýchkoliv problémů se poradenští pracovníci snaží o komplexní přístup, a to spoluprací s žákem, pedagogickými pracovníky školy i rodiči, zákonnými zástupci žáka.

Žáci školy a jejich zákonní zástupci mají právo na poradenskou pomoc školy nejen v oblasti vzdělávání, ale i v oblasti prevence nežádoucího chování.

Žáci školy mají možnost navštívit kteréhokoli poradenského pracovníka školy v rámci výuky. Jejich nepřítomnost ve výuce je omluvená a nezapočítává se do celkové absence žáka.

Žáci mají povinnost dopředu nahlásit svou nepřítomnost třídnímu učiteli nebo učiteli daného předmětu, ze kterého se omlouvají tak, aby absence v daném předmětu nebyla nežádoucí. Případně tuto povinnost přebírá poradenský pracovník školy, pokud se na tomto žák s poradenským pracovníkem školy dopředu dohodnou.

Cílem a posláním poradenství ve škole je poskytovat efektivní, bezpečnou, důvěryhodnou službu, která bude sloužit našim žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům školy.

Informace a důvěrná data o žácích a jejich zákonných zástupcích, která se poradenští pracovníci školy dozvědí v souvislosti své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších přepisů.

 

Hlavními úkoly poradenství jsou:

Pomoc žákům v obtížných životních situacích, pomoc žákům se studijními obtížemi, poradenství v oblasti rozvoje osobnosti

 • zvládnout adaptační obtíže při vstupu na střední školu,
 • pomáhat upevňovat studijní návyky a dovednosti v oblasti rozvoje osobnosti,
 • pomáhat žákům neprospívajícím v řešení příčin studijního neúspěchu,
 • pomáhat při změně oboru v průběhu studia (kariérové poradenství),
 • podporovat vytváření podmínek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • pomoc při řešení osobních obtíží a problémů žáků (vztahy s vyučujícími, postavení ve třídě, vztahové a osobní problémy),
 • pomoc při řešení problémů v rodině.

 

Služba pro pedagogy školy a zákonné zástupce (rodiče), zabezpečení koordinace péče a spolupráce zainteresovaných subjektů

 • při řešení výchovných a výukových problémů žáků poskytování metodické a konzultační pomoci třídním učitelům, zákonným zástupcům, dalším pedagogickým pracovníkům školy,
 • zajištění pracovního týmu k řešení vzniklých problémů (výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, třídní učitel, popřípadě další pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci žáka, žáků),
 • zajištění bezpečné komunikace mezi zákonnými zástupci (rodiči) a školou,
 • zajištění spolupráce s jinými odborníky (PPP, SPC, lékař, krizové centrum apod.).

 

Prevence rizikových forem chování

 • hlavním cílem preventivního působení na naší škole je snaha o vedení žáků ke zdravému životnímu stylu, ke zdravému sebevědomí a osobnostnímu a sociálnímu rozvoji žáků, včetně rozvoje v komunikačních dovedností a k pozitivnímu ovlivňování klimatu třídy,
 • do prevence jsou zapojeni všichni žáci a pedagogičtí pracovníci školy, proces prevence koordinuje školní metodička prevence,
 • základním nástrojem k realizaci prevence na naší škole je Preventivní program školy.

 

Hlavními úkoly školy v rámci prevence rizikového chování žáků jsou:

 • zajištění všeobecné informovanosti mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů,
 • monitorování a včasné podchycení možného rizikového chování,
 • spolupráce s vyučujícími ohrožených žáků a zajištění kontaktu s rodiči, návrhy řešení,
 • v případě výskytu rizikového chování žáků lze pro prevenci i řešení využít služeb školního psychologa.

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout