Telefon 384 721 216
Velikost písma

24.5.2024 0:00 - Nejzazší termín pro podání přihlášky ke studiu

29.5.2024 - Pedagogická rada

3.6.2024 - ZZ - písemná část

4.6.2024 - 7.6.2024 - ZZ - praktická část

17.6.2024 - 18.6.2024 - ZZ - ústní část

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / O škole / Kooperující instituce

Kooperující instituce

Česká společnost vodohospodářská ČSSI

Česká společnost vodohospodářská (ČSVH) je dobrovolné sdružení stavovských a tvůrčích pracovníků ve vodohospodářské problematice. ČSVH byla založena dne 20. září 2007 jako odborná společnost Českého svazu stavebních inženýrů (ČSSI) v souladu se Stanovami ČSSI. Česká společnost vodohospodářská působí na území celé České republiky.

Základním cílem a posláním ČSVH je vést své členy a veřejnost k trvalému, průběžnému a šetrnému zacházení s vodou a tímto přispívat k šetření a tvorbě celého životního prostředí a tak vytvářet podmínky jejímu trvale udržitelnému rozvoji.

ČSVH ve spolupráci se SŠRV organizuje odborné exkurze pro studenty a učitele na významná vodní díla, pořádá odborné přednášky pro studenty a veřejnost a podílí se na tvorbě učebních textů a pomůcek pro výuku předmětu Vodní stavby.

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR je součástí Akademie věd České republiky. ÚH byl založen v roce 1953. Předmětem hlavní činnosti ústavu je vědecký výzkum v oblastech mechaniky tekutin a disperzních soustav, reologie, hydrodynamiky biosféry, hydrologie, vodního hospodářství, stavebního, strojního, chemického a fyzikálního inženýrství a životního prostředí.

Oddělení hydrologie a ekologie ÚH pořádá ve spolupráci se SŠRV odborné exkurze pro studenty a učitele na experimentální výzkumné povodí Liz na Šumavě. Na povodí je instalován komplexní monitorovací systém pro sledování pohybu vody od dopadu srážek po výtok z povodí.

FAKULTA RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

www.frov.jcu.cz

Fakulta rybářství a ochrany vod JU (FROV JU) byla založena k 1. 9. 2009. Tvoří ji Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech (VÚRH JU) a Ústav akvakultury v Českých Budějovicích (ÚA). FROV JU je nejkomplexnějším pracovištěm v Evropě s bakalářským, magisterským a doktorským studiem, badatelským a aplikovaným výzkumem, s habilitačními a profesorskými právy v oblasti rybářství a ochrany vod.
Fakulta má k dispozici experimentální zázemí pro studium a výzkum akvakultury, hydrobiologie, toxikologie, nemocí ryb, reprodukce, genetiky, chovu ryb a raků a unikátní rybářskou knihovnu.

Ústav akvakultury

webserver.frov.jcu.cz/cs/ua-frov-ju/ustav-akvakultury

Se sídlem v Českých Budějovicích jako jedna ze součástí Fakulty rybářství a ochrany vod poskytuje studentům širokou paletu možnosti úzké specializace v oblastech od vodohospodářství, přes ochranu vod, komerční či sportovní rybářství. ÚA zabezpečuje především pedagogickou činnost, hodnocení ekologické stability toků a nádrží, monitoring biologické rozmanitosti v tocích, migraci ryb a jejich ochranu, hydrobiologii a limnologii, výživu ryb v rybniční akvakultuře, hodnocení kvality rybího masa, senzorické vlastnosti rybí svaloviny, stanovení texturních vlastností svaloviny.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV RYBÁŘSKÝ A HYDROBIOLOGICKÝ

www.frov.jcu.cz/cs/vyzkumny-ustav-rybarsky-a-hydrobiologicky-vuhr

Historie vzniku Výzkumného ústavu rybářské a hydrobiologického je spjata se vznikem první Československé republiky. Koncem roku 1919 rada ministerstva zemědělství rozhodla o struktuře čs. zemědělského výzkumu. Do sekce věnované živočišné výrobě byl zařazen i rybářský výzkum. Konečně 1.září 1921 po řadě technických problémů byl VÚRH prohlášen za otevřený se sídlem v Praze. Ve statutu měl za úkol aplikaci vlastních i cizích výsledků do rybářské výroby.
Po několika dalších stěhováních se ústav v roce 1953 přesunul blíže k centru skutečné rybníkářské výroby, tedy do Vodňan. Zde teprve mohl ústav začít budovat i vlastní experimentální základnu. V té době se profiloval jako pracoviště zaměřené převážně na aplikovaný výzkum v oblasti rybářství a navazujících oborech jako je hydrobiologie, nemoci ryb, genetika a šlechtění ryb, obhospodařování volných vod a další.

V roce 1996 byl VÚRH převeden jako samostatný vysokoškolský ústav pod Jihočeskou univerzitu s postupným rozšiřováním a zkvalitňováním výzkumu. Cílem činnosti VÚRH JU je dlouhodobě rozvíjený a mezinárodně uznávaný vědecký, především aplikovaný výzkum. Předmětem činnosti VÚRH JU je uskutečňování vědeckého výzkumu spoluvytvářejícího světový trend v oblastech biologických, environmentálních a chovatelských aspektů rybářství při zachování biodiverzity hydrocenóz. Zvláště pak jde o široký mezinárodní inovativní výzkum biologického charakteru (modelové druhy ryb a raků), ochrany vodního prostředí (diganistika úrovně polutantů) nebo chovatelský výzkum orientovaný na rybářství (významné druhy ryb), včetně výzkumu kvality a bezpečnosti potravin.

HYDRO&KOV s.r.o., Třeboň

www.hydrokov.cz

Hlavní zaměření společnosti je na komplexní provádění stavebních zakázek, především vodohospodářského směru. V oboru vodohospodářských staveb se společnost opírá o tradici sahající až do šedesátých let minulého století, kdy středisko TZS, tehdy pod vedením Státního Rybářství vzniklo. Vzhledem ke geografické příslušnosti do CHKO Třeboňsko, je jednoznačnou prioritou ctít potřeby životního prostředí a při realizaci zakázek zasahovat do přírody s nejvyšší šetrností s využitím všech zkušeností posbíraných za bezmála 50 let působení v oblasti nejvyššího krajinářského významu.

VHS - Vodohospodářské stavby spol. s r. o., České Budějovice

www.vhscb.cz

Počátky firmy VHS-Vodohospodářské stavby spol. s r.o. se datují do roku 1991, kdy došlo k delimitaci stavební výroby státního podniku Povodí Vltavy, závod Horní Vltava České Budějovice, a následné privatizaci VHS - Vodohospodářské stavby s.p. Firma navazuje na tradice a zkušenosti svých právních předchůdců, tj. státního podniku Povodí Vltavy Praha a výrobních složek závodu Horní Vltava České Budějovice.  Stavební firma je zaměřená na realizaci staveb vodního hospodářství a inženýrského stavitelství s působností převážně na území jižních Čech.

Agro-la, spol. s.r.o., Jindřichův Hradec

www.agrola.cz

Společnost je přímým pokračovatelem činnosti Zemědělské oblastní laboratoře, která zde působila od roku 1976. Hlavním zaměřením zůstala orientace na laboratorní činnost pro životní prostředí, zemědělství, potravinářství aj. Laboratoř společnosti Agro-la se specializuje především na poskytování laboratorních služeb v oblasti životního prostředí a zemědělství a na poradenskou činnost v těchto sférách. Akreditovaná laboratoř provádí rozbory vod, půd, rostlin, hnojiv, osiv, krmiv, potravinářských výrobků a mikrobiální stěry.

Město Třeboň

www.mesto-trebon.cz

Třeboň je přirozeným centrem Třeboňska, které je vyhlášené především díky své neporušené přírodě plné lesů a rybníků. Historické jádro Třeboně je bezprostředně spjato s rybníkářskými a vodohospodářskými památkami. Nejvýznamnějšimi jsou rybník Svět a Zlatá stoka. Ve městě žili a působili významní rybníkáři a vodohospodáři Štěpánek Netolický, Jakub Krčín a Josef Šusta. V rybníkářské tradici úspěšně pokračuje Rybářství Třeboň Hld. a.s. Ve městě jsou světově proslulé slatinné lázně. 

Jihočeská hospodářská komora, Oblastní kancelář Třeboň

www.jhk.cz

Oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory v Třeboni vznikla na ustavujícím zasedání dne 16.května 2002, kdy podnikatelé z Českovelenicka, Suchdolska a Třeboňska rozhodli o vzniku nové oblasti JHK. Jejím hlavním cílem je podpora rozvoje podnikatelského prostředí a prosazování zájmů podnikatelů. JHK spolupracuje s odbornými školami v regionu, podílí se na jejich odborné profilaci vzhledem k současným a budoucím nárokům na pracovní uplanění absolventů.

ENVI-PUR, s. r. o., Praha, Soběslav

www.envi-pur.cz

Vznik společnosti ENVI-PUR, s.r.o. sahá již do počátku 90. let, kdy dnešní majitelé začali podnikat v oblasti dodávek zařízení na čištění a úpravu vody. Své dlouholeté zkušenosti z této oblasti zúročili v roce 1997 založením nové společné firmy. Společnost ENVI-PUR, s.r.o. svojí dlouhodobou koncepční prací tvoří jednu z nejsilnějších českých společností zabývající se vývojem, výrobou a dodávkami zařízení pro ekologii, zaměřených zejména na oblast čištění a úpravu vody a vzduchu.

Správa Národního parku Šumava, Vimperk

www.npsumava.cz/cz/

Velkoplošná ochrana Šumavy začala roku 1963 vyhlášením Chráněné krajinné oblasti Šumava, v roce 1991 ji následovalo vyhlášení největšího národního parku v ČR. Území NP Šumava zahrnuje většinu z nejcennějších přírodních společenstev Šumavy s potřebou přísné ochrany. Touha poznávat přírodu i historii, sžívat se s přírodou v rozsáhlém území NP i orientace cílů národního parku na umožnění těchto poznávacích a relaxačních aktivit, tak důležitých pro moderního člověka, je smyslem lidské dimenze i v NP Šumava. Předmětem a cílem ochrany je ochrana všech hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků a přírodních zdrojů a vytváření vyváženého životního prostředí; k typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření, včetně vodních ploch a toků, její vegetační kryt a volně žijící živočišstvo, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické skladby a místní zástavba lidového rázu.

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

www.zf.jcu.cz

Zemědělská fakulta JU byla založena roku 1960. V roce 1991 stála, jako jedna ze dvou zakládajících fakult, u zrodu Jihočeské univerzity. Kromě tradičních zemědělských oborů je současná Zemědělská fakulta zaměřena též na aplikované přírodní vědy – agroekologii, kvalitu potravinových surovin, biologii zájmových organismů a další. Od svého vzniku do současnosti vychovala Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích tisíce úspěšných odborníků pro výrobní praxi, služby, řídící sféru i výzkum.

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout