Telefon 384 721 216
Velikost písma

25.6.2024 - Nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní termín

28.6.2024 - Volno ředitele školy

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Akce školy / Akce roku 2021 - 2022

INFORMACE K PROTIEPIDEMICKÝM OPATŘENÍM NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Vychází Ze Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 ze dne 17. 8. 2021.

 

Obecné informace

ŠKOLA

 • Od žáků se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 • V rámci omezení pohybu cizích osob není zákonným zástupcům a dalším osobám umožněn vstup do budovy školy.
 • Žáci při příchodu do školy použijí desinfekci, po celou dobu pobytu ve škole dodržují hygienu rukou (časté mytí, desinfekci).
 • Škola zajistí časté větrání tříd a šaten.
 • Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty (a to takovým ochranným prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd).
 • Ve třídách nemusí mít žáci ochranný prostředek dýchacích cest, ve společných prostorách školy ano.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Po vstupu do ŠJ jsou žáci povinni umýt si ruce, případně použít desinfekci.
Žáci budou mít po celou dobu pobytu ve ŠJ nasazenou ochranu dýchacích cest, tuto si sundají pouze u stou při konzumaci pokrmů.

 

DOMOV MLÁDEŽE

Ve společných prostorách jsou žáci povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, na pokojích tato povinnost neplatí.
Žáci dodržují zvýšenou hygienu rukou.

 

 

Screeningové testování žáků v září 2021 

Podobně jako v loňském roce, i během letošních školních letních prázdnin lze očekávat zvýšený pohyb obyvatel ČR - především cestování do a ze zahraničí. Tyto skutečnosti, s ohledem na šíření nových mutací viru SARS-CoV-2, představují nezanedbatelné riziko opětovného zhoršení epidemiologické situace na začátku září. S tím dále souvisí fakt, že v okamžiku zahájení nového školního roku nebude podstatná část žáků ještě očkována.
Proto bude na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 provedeno plošné preventivní testování žáků středních škol v denní formě vzdělávání, a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených v prvních dvou týdnech září 2021. Na základě výsledků získaných z testování bude rozhodnuto o dalším postupu.

 

 • 1. test se provede buď při příjezdu na domov mládeže (ubytovaní žáci 31. 8., příp. 1. 9.) nebo při příchodu do školy (dojíždějící žáci 1. 9.).
 • Testování antigenními (AG) testy probíhá samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • Testování ubytovaných žáků oboru Rybář bude probíhat 31. 8. ve školní jídelně; žáci oboru Vodohospodář budou testováni na DM čp. 688.
 • Testování dojíždějících žáků 1. 9.:  
  • Žáci 1. ročníků oboru Rybář a Vodohospodář budou testování v 7:45 hodin v budově školy.
  • Žáci 2. A; 3. A; E 2.; E 3.; E 4.; R1.; R2. budou testováni v 9:15 hodin v budově školy.
  • Žáci 2. B a 3. B budou testováni v 9:30 hodin v modré budově odborného výcviku.
 • Testováni nebudou žáci, kteří:
  • jsou 14 dnů po plně dokončeném očkování
  • jsou po prodělaném onemocnění (180dní od prvního pozitivního testu na covid-19)
  • doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 • Pokud se žák, který nesplňuje výjimku, nepodrobí screeningovému testování, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale musí používat ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tj. i ve třídě. Musí zároveň dodržovat rozestup od ostatních osob min. 1,5 m.
 • Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor (v tomto případě je osoba povinna nosit alespoň zdravotnickou roušku), s výjimkou případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že osoba nemůže mít nasazen žádný ochranný prostředek.
 • Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, pak škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením MZd umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. Absence žáka musí být omluvena v souladu se školním řádem. Škola nemá povinnost takového žáka vzdělávat distančním způsobem, poskytne mu materiály ke studiu.

 

V případě pozitivního výsledku AG testu:

 • Bude žák izolován od ostatních osob v izolační místnosti
 • Je-li žák nezletilý, škola kontaktuje zákonného zástupce. S jeho souhlasem žák může opustit školu (náležitě poučen o nutných opatřeních během návratu domů).
 • Zletilý žák je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opustí školu.
 • V případě, že je pozitivně testovaný žák ubytovaný na DM, následný postup řeší KHS.
 • Škola vydá pozitivně testovanému žákovi potvrzení o tom, že byl pozitivně testován.
 • Daný žák nebo zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu praktického lékaře. Ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření. Žák/zákonný zástupce je povinen oznámit škole výsledek konfirmačního testu.
 • Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení o jejím ukončení vydává praktický lékař.

 

 

Další testování je plánováno v termínech 6. září a 9. září 2021.

 

Informace ke stažení

 

 

 

Škola dodržuje ochranu osobních údajů v souvislosti s testováním žáků.

 

 

Ing. A. Vondrka, PhD.
ředitel školy

 

Třeboň, 27. srpna 2021

 

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout