Telefon 384 721 216
Velikost písma

25.6.2024 - Nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce pro podzimní termín

28.6.2024 - Volno ředitele školy

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Projekty / Erasmus+ / ERASMUS+ KA122 VET

Reflexe účastníků

Místo: Španělsko, Alicante

Název kurzu: Outdoor Recreation, Fitness and Nature for a Healthy Lifestyle

Poskytující organizace: PMS Erasmus +

Termín: 2. 4. - 8. 4. 2023

„V prvním týdnu v dubnu jsem se účastnila kurzu Outdoor Recreation, Fitness and Nature na škole PMS ve španělském městě Alicante. Kurz byl na dobré úrovni a probíhal v přátelském duchu. Obsahem kurzu byl zdravý životní styl, jak se zdravě stravovat, pěší turistika v horách, relaxační a dechové aktivity, vodní sporty (paddleboard), kruhový trénink, outdoorové sportovní aktivity a hry, cvičení na propojení hemisfér mozku, a hlavně sdílení nápadů pro výuku s ostatními účastníky kurzu. Kurz mě obohatil o nové nápady pro výuku tělesné výchovy ve venkovním prostředí. Spoustu poznatků jsem získala i díky aktivní komunikaci a navázání přátelských vazeb s ostatními účastníky kurzu, se kterými jsme si vyměnili kontakty pro navázání případné budoucí spolupráce."

Mgr. Marie Tůmová

Místo: Malta, St. Julian´s

Název kurzu: Methodology Revisited, Revitalised & Re-Energised Language Teaching Methodology in Practice Today

Poskytující organizace: ETI Malta 

Termín: 24. 4. — 5. 5. 2023

„V uvedeném termínu jsem se zúčastnila dvoutýdenního kurzu Methodology Revisited, Revitalised & Re-Energised & Language Teaching Methodology in Practice Today na Maltě v městě Saint Julian´s nedaleko hlavního města Valletty. Kurz byl veden pod záštitou organizace ETI, tudíž na vysoké úrovni po stránce profesní i organizační.

Kurz byl zaměřen na rozvoj kompetencí učitelů anglického jazyka ve smyslu moderní tvorby jejich vlastních vyučovacích metod v kontextu a rozvoje komplexních učitelských dovedností.

Stěžejním cílem kurzu bylo rozšíření znalostí metodiky výuky anglického jazyka na střední škole pomocí řady praktických metodologií, dále pak představení nových oblastí metod výuky a doprovodných technik s využitím praktických zážitkových metod.

Získala jsem zde velké množství užitečných nápadů na zpestření výuky anglického jazyka. Mezi jinými například na zlepšení mluveného projevu žáků a jejich aktivního zapojení do výuky, kreativní výuku slovní zásoby a gramatiky, využití prvků dramatické výchovy v hodinách, tvorbu moderních pracovních listů a kvízů či využití ICT ve výuce AJ.

Velmi jsem ocenila zejména interakční komunikační přístup lektorů i účastníků kurzu, který zahrnoval praktické workshopy, brainstorming, analýzu, řešení problémů a hraní rolí ve skupině nebo ve dvojicích. Všichni zúčastnění byli po celou dobu aktivně zapojeni do všech lekcí s cílem prožití aktivit z pohledu studentů.

Důležitá byla rovněž každodenní analýza jednotlivých činností a diskuse s ohledem na vlastní pedagogické znalosti a dovednosti, vyučovací metody a kontexty, což dále umožňuje využívat a zlepšovat přirozenou komunikaci v angličtině.

Velkým benefitem pro mne byla též vzájemná výměna pedagogických informací, znalostí a dovedností v multikulturním prostředí účastníků z různých evropských zemí a v neposlední řadě seznámení se s kulturním dědictvím Malty s jejím dvojjazyčným jazykovým prostředím.

Mgr. Pavla Votápková

Místo: Malta, St. Julian´s 

Název kurzu: Methodology Revisited, Revitalised & Re-Energised Language Teaching Methodology in Practice Today 

Poskytující organizace: ETI Malta 

Termín: 26. 6. — 7. 7. 2023 

Zúčastnila jsem se dvoutýdenního kurzu určeného pro učitele angličtiny na středních školách. Kurz byl zaměřený na metodiky výuky v různých oblastech výuky jazyka a na využití ICT ve výuce.

Velmi přínosné bylo to, že jsme se dva týdny bavili pouze v angličtině. Toto je pro učitele jazyků velmi důležité, aby si udržoval vysokou úroveň jazykových kompetencí. Kurz byl velice kvalitní, musím ho pochválit, protože přinesl mnoho inspirace a konkrétních příkladů, jak jednotlivé metody používat, co využít. Kurz se věnoval těmto tématikám: Warmers, Fillers, Coolers, Phonology, Corrections, 5-minute activities, Role-playing, Learning vocabulary, zapojování různých inteligencí do metod výuky, využití výukových aplikací a online slovníků, Chat GPT, Writing, Reading, Mutual education, Dictations, Music and Videos in lessons, Grammar and Erors nebo Storytelling.

Lektorky byly velmi profesionální, kurz zahrnoval workshopy, kdy účastníci kurzu prakticky procvičovali metody, byli aktivně zapojeni, pracovali ve dvojicích nebo skupinách a mohli si zažít aktivity a jejich průběh z pohledu žáků. 

Přínosná byla i vzájemná výměna informací a zkušeností mezi účastníky kurzu, jen lituji, že nebylo zastoupeno více zemí. Sešli jsme se tam učitelé z Polska, Slovenska a Čech, kde jsou vzdělávací systémy hodně podobné.  

Mgr. Jana Harazimová 

Místo: Řecko, Kalamata

Název kurzu: Educational Management and School Leadership

Poskytující organizace: AREADNE LONGLIFE LEARNING CENTRE

Termín: 3. 7. - 7. 7. 2023


Během účasti na vzdělávacím kurzu "Management a leadership ve školství" v Řecku jsem se účastnil řady odborných činností, které mi pomohly rozvíjet mé dovednosti a znalosti v oblasti řízení škol a leadershipu.

Během kurzu jsem měl příležitost zúčastnit se řady odborných školení, které pokrývaly široké spektrum témat spojených s efektivním řízením škol. Získal jsem nové poznatky o moderních strategiích řízení a vedení ve školství.

Průběžně jsem s kolegy z dalších zemí analyzoval praktické příklady a případové studie z reálného školního prostředí, což mi umožnilo lépe porozumět praktickým výzvám a situacím, se kterými se mohou ředitelé škol potýkat.

Stáž mi umožnila hovořit s kolegy z různých zemí, jako jsou Německo, Nizozemsko, Litva, Estonsko, Itálie, Polsko a Turecko. Prostřednictvím těchto interakcí jsem získal nové perspektivy a názory na různá řídicí a komunikační témata.

Lektor kurzu připravil dotazníky zaměřené specificky na náš současný styl řízení a metody, které v praxi používáme. Tato zpětná vazba mi umožnila zhodnotit efektivitu současných postupů a identifikovat oblasti, ve kterých mohu zlepšit své řídící schopnosti.

Jazyková praxe byla důležitou součástí kurzu, jelikož jsem komunikoval anglicky se zahraničními kolegy. Tato praxe mi pomohla zlepšit mé jazykové dovednosti a zvýšit jistotu při komunikaci v anglickém jazyce.

Získané znalosti jsem aktivně aplikoval na případové studie a řešil konkrétní problémy související s řízením školy. Tím jsem si ověřil praktickou hodnotu a efektivitu nových přístupů a metod.

Celkově byla tato stáž pro mě obohacujícím a inspirativním zážitkem. Byla to skvělá příležitost rozvíjet se v oblasti managementu a leadershipu ve školství a získat nové poznatky, které mohu uplatnit ve své další kariéře.

Ing. Aleš Vondrka, Ph.D.

Místo: Itálie, Soverato

Název kurzu: ECO-SCHOOL

Poskytující organizace: JUMP TRAINING ACADEMY

Termín: 1. 10. – 8. 10. 2023

 

První říjnový týden jsem se účastnil týdenního kurzu ECO-SCHOOL v Soveratu v Italské Kalábrii. Kurz organizovala místní skupina Jump Training Academy.

Celkově byla náplň kurzu i zajištění všech ostatních potřeb (kulturní program, studijní materiály, podpora na místě) na skvělé úrovni. Obsahem kurzu bylo předání nových informací ohledně ekologického vzdělávání a nové metody/trendy ve výuce nejen přírodovědných předmětů. Největší pozornost byla věnována především terénní výuce a možnostem zasazení hodin a lekcí přímo do přírody. Druhou velkou kapitolou byla potom formace moderní výuky podle filozofie STEM – STEAM a STREAM.

Kromě výukových aktivit bylo velmi přínosné také seznámení a diskuze s ostatními účastníky kurzu, kteří byli z různých Evropských států. Nedílnou součástí kurzu bylo také poznávání místního prostředí a kultury. Z kurzu jsem si odvezl několik cenných kontaktů na kolegy, se kterými jsem zůstal v kontaktu i nadále. Některé znalosti a dovednosti nabyté na tomto kurzu se dají dobře a bez větších překážek uskutečňovat i v prostředí naší školy.
RNDr. Jan Kolek, Ph.D.

Místo: Francie, Guérande

Název aktivity: Stínování odborného výcviku ve školní RAS

Poskytující organizace: Lycée Professionnel O. Guichard

Termín: 11.12. – 15.12. 2023

 

V daném termínu jsme s kolegy Ing. Alešem Vondrkou, Ph.D., a Josefem Pumprem navštívili školu ve francouzském Guerande. Jedná se o multioborovou školu, jež v sobě obsahuje obory jako jsou Mechanici, Zahradníci, Kuchaři nebo Rybáři.

Náš pobyt byl právě zaměřen na obor Rybářství, který je zde vyučován na školní rybí farmě přímo v areálu školy. Tento chov ryb je navíc rozdělen na venkovní a vnitřní část. Umožňuje tedy zajímavou ukázku tradičního chovu v bazénech (nebo sádkách) versus novou technologií recirkulačních a aquaponických systémů.

Další zajímavostí je fakt, že na poměrně malém prostoru jsou zde chováni nebo studování nejrůznější zástupci vodní fauny a škola se tak neomezuje pouze na jeden druh. Jedná se například o candáta obecného, pstruha duchového, kapra obecného, koi kapra, mníka jednovousého nebo sladkovodní druhy krevet či škeblí.

Největším přínosem však byla výměna informací i samotná praxe na recirkulačním systému, který je zde v provozu již 10 let a posledních 7 let je v něm chován candát obecný.

Jednalo se hlavně o:

 • přínosy recirkulačních systémů
 • rizika a nemoci
 • mechanické čištění vody
 • biologické čištění vody
 • vhodné druhy ryb pro chov
 • krmení a krmiva
 • třízení ryb
 • teplota vody
 • pH
 • stresový faktor
 • zoohygiena
 • náklady

V rámci plánované výstavby a následného provozu Aquaponického skleníku na SŠRV, Třeboň se tak jednalo o klíčové poznatky, bez kterých je prakticky nereálné správné a ekonomické fungování celého systému.

V neposlední řadě také došlo k navázání nových kontaktů, navýšení všeobecných jazykových kompetencí i odborných jazykových kompetencí. Nečekanou zkušeností také bylo několik komplikací při samotné cestě (zrušení letu), které však vedli k seznámení s postupy při těchto situacích a získání nových zkušeností v rámci mezinárodního cestování.

Pobyt tak hodnotím jako velmi přínosný jak přímo pro moji osobu, tak pro školní projekt v rámci výstavby Aquaponického skleníku.

Ing. Jiří Srp

Místo: Rakousko, Vídeň

Název kurzu: Deutschlehrerkurs

Poskytující organizace: Erasmus +

Termín: 15. 1. - 26. 1. 2024

V lednu 2024 jsem se zúčastnila kurzu pro učitele němčiny jako cizího jazyka. Kurz probíhal v Rakousku, ve Vídni. Komunikačním jazykem byla němčina.

První týden kurzu byl zaměřen na aktivity, které mají podpořit v žácích chuť komunikovat v německém jazyce. Velmi jsem přitom ocenila nejen praktický přístup lektorky, ale také prezentaci a práci s rozmanitými výukovými materiály pro žáky různých úrovní a návrhy na jejich možné využití ve výuce.

Během druhého týdne byl důraz kladen na výukové metody AVIVA, Cluster, a Induktive Grammatik. S lektorem jsme důkladně prošli nabídku současných učebnic nové generace, interaktivních doplňkových materiálů a také jsme měli možnost použít tyto metody přímo ve výuce v simultánně probíhajícím kurzu pro úroveň A1 s A2.

Všichni účastníci kurzu i jeho lektoři byli maximálně přátelští a nápomocní, velmi mě potěšila flexibilita lektorů, kteří dokázali profesionálně zodpovědět i otázky mimo vlastní výukový program a také upravovali objem náplně učiva podle tempa skupiny.

Přínosné  pro mne bylo také sdílení nápadů pro výuku s ostatními účastníky kurzu, se kterými jsem stále v přátelském kontaktu. Všichni jsme měli radost zejména z malého počtu účastníků (4), která byla dána zimním termínem kurzu. Díky tomu jsme při výuce zvládli mnohem více látky, než se původně předpokládalo, a školící společnost tak pro nás mohla zařadit i praktické návštěvy v simultánně probíhajících kurzech.

Příjemným zpestřením byla také nabídka různých komentovaných prohlídek Vídně a jejího okolí ve volném čase po výuce, které využijí jako inspiraci pro školní výlety SŠRV.

Mgr. Sandra Pechová

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout