Telefon 384 721 216
Velikost písma

1.7.2023 - 31.8.2023 - Letní prázdniny

23.6.2023 - Pedagogická rada za II. pololetí

5.6.2023 - 7.6.2023 - Praktická část ZZ - Závěrečné zkoušky učebního oboru 41-53-H/01 Rybář

14.6.2023 - 15.6.2023 - Ústní část ZZ – 3. A, 3. B - Závěrečné zkoušky učebního oboru 41-53-H/01 Rybář

5.6.2023 - 7.6.2023 - Sportovní kurz

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Pro studenty / Výchovný poradce

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovných poradců Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína  v Třeboni na školní rok 2022 – 2023

 

Řešení profesionální orientace žáků

 • informace o možnostech dalšího studia (nástavbového, pomaturitního, zjištění podmínek přijímacích zkoušek ke studiu do navazujících oborů)
 • pomoc při přípravě na případné přijímací zkoušky a při vyplňování přihlášek k dalšímu studiu
 • nabídky volných pracovních míst:
  • využití našeho členství v Rybářském sdružení
  • osobním jednáním s vedoucími představiteli rybářských a jiných organizací aktivně vyhledávat volná místa    
  • využívání nabídky pracovních míst na AV ČR v Č. Budějovicích a dalších
 • ve spolupráci s ÚP seznámit formou besed s problematikou zaměstnanosti regionu, možnostech uplatnění na trhu práce
 • koordinovat kariérové vzdělávání a diagnosticko-poradenské činnosti
 • provádět individuální šetření k volbě následné vzdělávací cesty žáka
 • poskytovat v případě potřeby poradenství zákonným zástupcům
 • poskytovat informace o využití informačních služeb jednotlivých zaměstnavatelských institucí
 • využívat sociální partnery a spolupracující instituce Poradního sboru školy

 

 

Péče o žáky se zdravotním postižením a se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • sledovat legislativu týkající se vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 • ve spolupráci s třídními učiteli seznámit příslušné pedagogy s problematikou těchto žáků
 • koordinovat a zprostředkovávat metodickou a odbornou pomoc v případě žáků doporučených k integraci
 • ve spolupráci s PPP, rodiči a příslušným vyučujícím dle platné legislativy se podílet na vypracování IVP, příp. Plánů pedagogické podpory, jejich vyhodnocování
 • dohlížet a koordinovat činnost se žáky, kteří mají IVP
 • podílet se na naplňování podpůrných opatření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupracovat s asistenty pedagoga
 • spolupracovat se školní psycholožkou

 

Péče o talentované a mimořádně nadané žáky

 • těmto žákům vytvořit optimální podmínky k rozvoji jejich talentu a nadání
 • motivovat tyto žáky k dosažení vyšších cílů
 • podpořit a směrovat využití jejich talentu k úspěšné reprezentaci SŠRV Třeboň
 • zúročit jejich talent a nadání při další profesní orientaci
 • pomáhat s koordinací při realizaci krátkodobých zahraničních stáží
 • zprostředkovávat informace o nových metodách pedagogické diagnostiky
 • poskytovat informace o činnosti školy, poradenských zařízení v regionu, možnostech využívání jejich služeb žákům
 • shromažďovat odborné zprávy a informace
 • vést písemné záznamy dokumentující činnost VP

 

Spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) žáků

 • koordinovat přenos informací o chování, prospěchu a problémech žáků mezi třídním učitelem a ostatními zainteresovanými pedagogy a mezi třídními učiteli a rodiči (zákonnými zástupci)
 • koordinovat společný postup při řešení výchovných a prospěchových problémů žáků
 • poskytovat poradenskou činnost zákonným zástupcům zejm. při třídních schůzkách
 • poskytovat informace o nabídkách zaměstnání a možnostech dalšího vzdělávání
 • poskytovat odborné individuální porady rodičům při řešení výchovných a výukových problémů
 • pomoc při zprostředkování odborných služeb psychologa, pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče, případně dalších specializovaných pracovišť

 

Spolupráce se žáky školy

 • řešit prospěchové, výchovné a osobní problémy žáků formou individuálních pohovorů, skupinových pohovorů, v krajním případě přes „schránku důvěry“
 • v případě nutnosti zajišťovat odborné služby psychologa, PPP, SVP
 • podporovat aktivní a plnohodnotné využití volného času žáků

 

 

Protidrogová výchova a prevence, výchova ke zdravému životnímu stylu

 • uplatňovat preventivní program školy
 • úzce spolupracovat s odborně školenými metodiky protidrogové prevence na naší škole (R. Bickem, Z. Nováčkem, Mgr. R. Karmazínovou)
 • zajišťovat vhodné protidrogové akce a přednášky
 • v případě potřeby spolupracovat s centrem protidrogové prevence v Českých Budějovicích, Meta J. Hradec, PPP J. Hradec a dalšími institucemi
 • zajišťovat výchovné akce ke zdravému životnímu stylu
 • podporovat aktivní využití volného času žáků
 • zajišťovat přednášky zaměřené na rodinnou výchovu, právní vědomí žáků, matematickou gramotnost

 

 

Spolupráce s odbornými zařízeními výchovného poradenství

 • PPP v Českých Budějovicích – tel. Mgr. P. Vácha 725 957 587
 • PPP a SPC Olomouckého kraje, Olomouc, pracoviště Mohelnice, 583 430 579, Mgr. P. Knýřová
 • Křesťanská PPP, Pernerova, Karlín, Praha 8, Mgr T. Šanderová 739 012 074
 • PPP – pracoviště Jindřichův Hradec – Mgr. T. Elian, 384 388 133
 • SVP, Vltavské nábřeží 5, České Budějovice
 • pokračování ve spolupráci s psycholožkou PhDr. J. Skálovou – tel. 607 220 491
 • PPP v jednotlivých městech dle potřeby
 • JU - Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, možnost odborných konzultací
 • Policie ČR, MěP Třeboň

 

Spolupráce s Úřadem práce

 • kontaktní adresa: ÚP J. Hradec, Janderova 147, J. Hradec
 • kontaktní adresa: ÚP Třeboň, Svobody 1012, Třeboň
 • zajištění besedy a přednášky o možnostech uplatnění na trhu práce pro závěrečné ročníky

 

Náborové akce na SŠRV Třeboň

 • zabezpečovat jednání s rodiči a zákonnými zástupci zájemců o studium na SŠRV
 • spolupracovat při náborových akcích s výchovnými poradci na základních školách
 • spolupracovat při reprezentaci naší školy na burzách, příp. ve sdělovacích prostředcích
 • spolupracovat při tvorbě propagačních materiálů
 • jednat se zástupci rybářských organizací, organizací státní správy, městských úřadů, vodohospodářských firem
 • využívat sociální partnery a spolupracující instituce Poradního sboru školy

 

 

Spolupráce s výchovnými poradci

 • pravidelně se setkávat s výchovnými poradci základních škol a středních škol

Ing. V. Davidová, Mgr. M. Tůmová
výchovní poradci

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout