Ředitel školy zveřejní  seznam  přijatých  uchazečů na webových stránkách školy a na úřední desce v pondělí 15. 6. 2020 (nejpozději 16. 6. 2020 v závislosti na poskytnutí výsledků žáků Cermatem). S podklady pro přijímací řízení se mohou zákonní zástupci seznámit v pondělí 15. 6. 2020 do  12:00 hodin.

Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání je termín pro odevzdání zápisového lístku tedy jednotný, a to do 23. června 2020.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých žáků odešle rozhodnutí o nepřijetí prostřednictvím České pošty.

Poučení o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí.

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí (formulář viz odkaz níže).

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání nového rozhodnutí o přijetí vzít z této školy zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy.

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. 384 721 216.