1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitel Střední školy rybářské a vodohospodářské J. Krčína, Třeboň,   vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 stanovuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů a jednotná kritéria pro školní rok 2023/2024 takto:

 

Přijímaný počet žáků:

 

 

 

Podle § 60, odst. 5 a § 83 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. v platném znění se v oboru Ekologie a životní prostředí - vodohospodář a nástavbovém oboru Rybářství koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky.

 

1. termín přijímacích zkoušek: 13. dubna 2023
 

2. termín přijímacích zkoušek: 14. dubna 2023

 

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
10. května a 11. května 2023

 

Uchazeči o učební obor Rybář budou přijati bez přijímací zkoušky.

 

Termín pro podání přihlášek je do 1. března 2023

 

 • Uchazeč může do 1. kola podat nejvýše dvě přihlášky pro obory vzdělání bez talentové zkoušky. Pořadí obou škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.
 • Přihláška se podává řediteli školy na stanoveném tiskopise.
 • Pozvánku k přijímací zkoušce obdrží uchazeči nejpozději 14 dní před jejím konáním.
 • Podmínkou přijetí pro obor Rybář a nástavbové studium Rybářství je zdravotní způsobilost žáka ke studiu potvrzená lékařem na přihlášce. Musí zde být uvedena formulace dle zákona č. 373/2011 Sb. ”Uchazeč je způsobilý ke vzdělávání v daném oboru. V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 a 2 písm. c školského zákona mají nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. osoby, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy přijímacího řízení odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám uchazeče.
 • Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí          o přijetí ke vzdělávání. Pokud tato lhůta uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.
 • Dle platné legislativy zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů na webových stránkách školy a úřední desce pro učební obor 22. dubna 2023 a pro maturitní obory nejpozději do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem. (Centrum výsledky zveřejní nejpozději 28. dubna 2023). Zveřejněním tohoto seznamu jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od toho dne běží lhůta pro odvolání.
 • Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých žáků odešle rozhodnutí o nepřijetí.
 • V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen.
 • Podrobnější informace o oborech a přijímací zkoušce, viz kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé obory.

 

Přijímání  uchazečů - cizinců

 • Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (§ 20 odst. 4 školského zákona), se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.
 • Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky uchazečů, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury, vytváří redukované pořadí všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání na základě hodnocení zkoušky z matematiky a dalších kritérií přijímacího řízení, která neověřují znalost českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60 odst. 3 školského zákona.

Cizinci podle Lex Ukrajina

 • Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška      z českého jazyka (tzn. i didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka            a literatury), pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.   

 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 a 2 písm. c školského zákona mají nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. osoby, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy přijímacího řízení odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám uchazeče.

 

 

Dotazy ohledně přihlášek a studia vám rádi zodpovíme na tel.: 384 721 216 (sekretariát), 384 758 223 (ZŘ TV), příp. info@ssrv.cz    
 

 

Ing. Aleš Vondrka, Ph.D.  v. r
ředitel SŠRV

Kalendář akcí

POÚTSTČTSONE
                                          
Změny v rozvrhu Rozpis praxe žáků

PRÁVĚ PROBÍHAJÍ TYTO PROJEKTY

Přírodě blízké rybářské hospodaření jako nástroj pro ochranu cenných rybničních ekosystémů

více informací >>

 

Rekonstrukce a modernizace objektu Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína

 

Kontakty

Táboritská 688
379 01 Třeboň

TELEFON: 384 721 216
EMAIL: info@ssrv.cz
FAX: 384 724 401
ID datové schránky: rhkyuzm

 

Partneři školy

Jihočeský krajbioproESFlogo ropmšmtdíla rožmberkůuniv 2ubytování

Kontakty

Střední škola rybářská
a vodohospodářská
Jakuba Krčína, Třeboň

Táboritská 688/II, 379 01 Třeboň

Email: info@ssrv.cz

Telefon: 384 721 216

Mapa

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout