Telefon 384 721 216
Velikost písma

24.5.2024 0:00 - Nejzazší termín pro podání přihlášky ke studiu

29.5.2024 - Pedagogická rada

3.6.2024 - ZZ - písemná část

4.6.2024 - 7.6.2024 - ZZ - praktická část

17.6.2024 - 18.6.2024 - ZZ - ústní část

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Pro studenty / Maturitní zkoušky / Maturitní zkouška 2024

Maturitní zkouška 2023/2024

Společná část

Povinné zkoušky

 • Český jazyk a literatura
  • forma: didaktický test
 • Cizí jazyk nebo Matematika
  • forma: didaktický test

Povinné zkoušky koná žák v jedné úrovni obtížnosti.

Nepovinné zkoušky

Žák si může (ale nemusí) zvolit z nabídky předmětů:

 • Německý jazyk
 • Matematika rozšiřující

 

Profilová část

V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 vyhlášky 405/2020 Sb. a vyhlášky 530/2021 Sb. kterou se mění vyhláška č.177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro konání zkoušek profilové části maturitní zkoušky tato pravidla:

Obor vzdělání:  41-43-L/51  Rybářství

Obor vzdělání: 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí – Vodohospodář

 

Povinné zkoušky:

 • Český jazyk a literatura
  • forma: písemná práce a ústní zkouška

Písemná práce (PP):

 • vytvoření souvislého textu a minimálním rozsahu 250 slov
 • předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka
 • čas na konání zkoušky je včetně přečtení a promyšlení zadání 110 minut
 • žák vybírá jedno ze 4 - 5 zadání, které předem vybere ředitel školy na návrh předmětové komise
 • zadání práce obsahuje název zadání, popř. výchozí text zadání a způsob vypracování zadání (slohový útvar)
 • zadání písemné práce jsou stejná pro všechny žáky, písemná práce se píše           ve stejný den a čas
 • žáci mohou využívat Pravidla českého pravopisu v knižní podobě
 • vnitřní podmínka: PP, která nevykazuje charakteristické rysy zadaného slovního útvaru, nerespektuje danou komunikační situaci, je celkově hodnocena 0 body a v dalších kritériích se již nehodnotí
 • pokud žák napíše PP kratší než 200 slov, je ohodnocena 0 body
 • váha zkoušky – 40%

 

Ústní zkouška (ÚZ):

 • žák vybírá ze školního seznamu literárních děl (zveřejněn do konce září na webových stránkách školy) 20 děl dle těchto kritérií:
  • světová a česká literatura do konce 18. století, minimálně 2 literární díla
  • světová a česká literatura 19. století, minimálně 3 literární díla
  • světová literatura 20. a 21. století, minimálně 4 literární díla
  • česká literatura 20. a 21. století, minimálně 5 literárních děl
  • minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama
  • seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora
 • žák odevzdá svůj seznam řediteli školy, případně pověřené osobě, nejpozději do 31. března školního roku, v němž se maturitní zkouška koná
 • bezprostředně před zahájením zkoušky si žák vylosuje číslo pracovního listu, který obsahuje výňatek z uměleckého textu a výňatek z neuměleckého textu. Žák rovněž obdrží na potítko obecnou strukturu ústní zkoušky
 • formou řízeného rozhovoru analyzuje umělecký a neumělecký text
 • na přípravu na zkoušku je vymezeno 20 minut, vlastní zkouška trvá nejdéle 15 minut
 • v jednom dni nelze losovat 2x pracovní  list ke stejnému literárnímu dílu
 • vnitřní podmínky hodnocení:
  • za kritérium charakteristika uměleckého textu musí žák získat celkem alespoň 4 body. Pokud získá méně než 4 body, je za ÚZ celkově hodnocen 0 body
  • za kritérium analýza uměleckého textu musí žák získat alespoň 3 body. Pokud získá méně, je za ÚZ hodnocen 0 body
  • za kritérium výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury platí, že pokud žák získá v některé z dílčích částí zaměřených na charakteristiku uměleckého textu nebo neuměleckého textu 0 bodů, může být za toto kritérium hodnocen maximálně 3 body
 • váha zkoušky – 60%

 

 • Cizí jazyk
  • forma: písemná práce a ústní zkouška

Písemná práce:

 • vytvoření souvislého textu a minimálním rozsahu 200 slov
 • čas na konání zkoušky včetně přečtení  a promyšlení zadání je 60 minut
 • žák obdrží jedno zadání, která předem vybere ředitel školy na návrh předmětové komise
 • zadání obsahuje 2 slohové útvary, jeden v rozsahu 140 – 160 slov a druhý v rozsahu 60 – 80 slov. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník
 • zadání práce z konkrétního jazyka jsou stejná pro všechny žáky, žáci práci konají ve stejný den a čas
 • zadání práce obsahuje název zadání, popř. výchozí text zadání a způsob zpracování zadání (slohový útvar)
 • je možné používat v papírové (knižní) podobě překladový slovník
 • předmětem hodnocení je pouze autorský text žáka
 • váha zkoušky - 40 %

Ústní zkouška:

 • pro konkrétní jazyk stanoví příslušná předmětová komise 20 témat
 • žák si vylosuje 1 téma
 • zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu, který obsahuje odborná i všeobecná témata, reálie
 • příprava trvá 20 minut, samotná zkouška 15 minut
 • v jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma
 • je možné používat v papírové (knižní) podobě překladový slovník, případně Atlas světa, mapy
 • váha zkoušky - 60 %

Obor vzdělání:  41-43-L/51  Rybářství

 • Soubor odborných předmětů I.    SOP I. – ŠVP: (Rybářství ve volných vodách,  Mechanizace  v rybářství, Hydrochemie, Chov akvarijních a okrasných ryb, Vodní stavby)
  • forma: písemná zkouška
   • všeobecný test trvá max. 60 minut
   • všechny okruhy mají stejnou váhu (max. 20%)
   • hodnotí se pomocí procent
   • minimální počet % pro absolvování profilové zkoušky je 50
   • minimální počet % pro absolvování okruhu je  20
 • Soubor odborných předmětů II.   SOP II. - ŠVP.;  (Rybářská technologie, Rybářství, Nemoci ryb);                  
  • forma: ústní zkouška
   • žák si losuje jednu z 30 otázek
   • příprava na zkoušku trvá 15 minut, zkouška trvá nejdéle 15 minut

Nepovinné zkoušky:

 • Matematika
  • forma: písemná zkouška

Obor vzdělání: 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí – Vodohospodář

Povinné zkoušky:

 • Soubor odborných předmětů 1.    SOP 1. – ŠVP: (Monitorování a analýzy, Vodní stavby, Meteorologie a hydrologie, Geologie a pedologie, Hydrochemie, Rybníkářství)
  • forma: kombinace písemné a praktické zkoušky
   • písemný test (40 min.)
   • chemicko-analytické metody, rozbor vody (150 min.) – praktická zkouška
   • písemná zkouška obsahuje otázky z předmětů: Hydrochemie, Vodní stavby, Meteorologie a hydrologie, Geologie a pedologie, Rybníkářství
   • praktická zkouška obsahuje učivo z předmětu Monitorování a analýzy, je zaměřena na přípravu roztoků a chemicko-analytické metody
   • výsledek zkoušky je dán celkovým získaným počtem procent (vypočítám průměrem dosažených procentuálních úspěšností z obou částí se stejnou vahou) z jednotlivých částí profilové zkoušky, přičemž je nutno zohlednit body uvedené níže
   • v písemném testu se hodnotí celková procentuální úspěšnost, přičemž dosažená procentuální úspěšnost nesmí být nižší než 33 %. V opačném případě se část „písemná zkouška“ hodnotí stupněm nedostatečný
   • v praktické části musí žák dosáhnout minimální procentuální úspěšnost 33%, jinak je zkouška hodnocena stupněm nedostatečný
 • Soubor odborných předmětů 2.   SOP 2. - ŠVP.;  (Ochrana životního prostředí, Ekologie, Hygiena a toxikologie, Odpady);                  
  • forma: ústní zkouška
   • žák si losuje jednu z 30 otázek
   • příprava na zkoušku trvá 15 minut, zkouška trvá nejdéle 15 minut

Nepovinné zkoušky:

 • Rybníkářství
  • forma: ústní zkouška

1. 9. 2023

Ing. A. Vondrka, Ph. D.
ředitel školy

 

maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout