Telefon 384 721 216
Velikost písma

Cesta k této kategorii: Úvodní stránka / Přijímací řízení / 3. kolo přijímacího řízení

3. kolo přijímacího řízení - Vodohospodář

Školní rok 2024/2025

16-01-M/01  Ekologie  a životní prostředí - Vodohospodář

Čtyřleté denní studium pro uchazeče se splněnou povinnou školní docházkou ukončené maturitní zkouškou.

Studijní obor pro chlapce i dívky, počet přijímaných žáků: 5

Kritéria přijetí:

 • Do 3. kola se mohou hlásit i uchazeči, kteří nekonali jednotnou přijímací zkoušku v 1. kole (JPZ).
 • Školní přijímací zkouška se nekoná.
 • Podat přihlášku může podat pouze uchazeč, který nebyl přijat do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí (přičemž vzdání se učinil nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do daného oboru vzdělání).
 • Přihlášku lze podat pouze na tiskopisu. Na jeden tiskopis se uvádí pouze jedna škola. Tiskopis je k dispozici např : https://www.prihlaskynastredni.cz/3-kolo.html.  Neuvádí se prioritizace.
 • Uchazeči budou přijati na základě součtu průměrného prospěchu dosaženého na základní škole, tj. průměrného prospěchu za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy.
 • V případě rovnosti bodů rozhodne:
  • výsledek jednotné přijímací zkoušky,
  • nižší součet hodnocení z předmětu přírodopis a chemie z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,
  • nižší součet hodnocení z předmětů přírodopis a chemie z 2. pololetí 8. ročníku ZŠ,
  • nižší součet hodnocení z předmětu český jazyk a matematika z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ,
  • nižší součet hodnocení z předmětů český jazyk a matematika z 2. pololetí 8. ročníku ZŠ,
  • hodnocení z předmětu cizí jazyk v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. (v případě, že se na ZŠ vyučuje více než jeden povinný jazyk, bere se v úvahu jazyk s nejlepším hodnocením),
  • hodnocení z předmětu cizí jazyk v 2. pololetí 8. ročníku ZŠ. (v případě, že se na ZŠ vyučuje více než jeden povinný jazyk, bere se v úvahu jazyk s nejlepším hodnocením).
 • Obor nemá žádná zdravotní omezení (viz NV č. 211/2010 Sb.), u uchazeče se nevyžaduje na přihlášce ke studiu potvrzení o zdravotní způsobilosti.
 • Přijatý uchazeč je povinen do 7 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru vzdělání, a to pouze v jednom oboru vzdělání. Neexistuje závazný formulář, uchazeč podává volnou formou, ale prokazatelně.
 • Marným uplynutím lhůty pro potvrzení úmyslu vzdělávat se zaniká právo na přijetí do daného oboru vzdělání.
 • Vzdáním se práva na přijetí do oboru vzdělání, kde uchazeč potvrdil svůj úmysl vzdělávat se, vzniká uchazeči možnost potvrdit svůj úmysl v jiném oboru vzdělání, kam byl také přijat (vzdání se práva však musí učinit v takovém termínu, aby nepromeškal lhůtu 7 dnů pro potvrzení úmyslu v jiném oboru, nebo se hlásit do dalšího kola přijímacího řízení jiné školy či oboru vzdělání). STÁLE PLATÍ, že uchazeč může být přijat POUZE do jednoho oboru vzdělání!

 

Přílohy přihlášky:

Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

Harmonogram 3. kola:

 • Do 22. července - podávání přihlášek uchazečů (pouze na tiskopisu) doručit řediteli školy
 • 24. července 2024 - pořadí uchazečů stanovené ředitelem školy (škola zadá do DIPSY)
 • 25. července 2024 - možnost seznámení se s podklady rozhodnutí
 • 26. července 2024 - zveřejnění výsledků 3. kola přijímacího řízení

 

Třeboň, 1. 7. 2024

Ing. A. Vondrka Ph.D., v.r.
ředitel školy

Kde nás můžeš sledovat

Kontakty

Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

Táboritská 688, 379 01 Treboň

+420 384 721 216

Partneři, sponzoři, organizace

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout